Kimyasalların BeyanıEnerçevçevre 30.12.2013 tarih ve 28867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ve 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamlarında ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde kimyasallara ilişkin mevcut birçok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Tüzüğü'ne göre yapılması zorunlu olan bildirimleri yapmaktadır.

Bu kapsamdaki bildirimler;

  • BEKRA (Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması) Beyanı / Seveso Beyanı
  • Kimyasal Envanter Bildirimi
  • KKS (Kimyasal Kayıt Sistemi) Bildirimi
  • Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Bildirimi