Atık Saha İşletmeciliğiEnerçevatık 02.04.2015 tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre;

İşletme

  • Atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamakla,
  • Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak izin alınması zorunlu olan geçici depolama alanları için il müdürlüğünden izin almakla
  • Ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanlarının eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla
  • Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne 3 iş günü içinde sunmakla

yükümlüdür.

Bu kapsamda Enerçevatık tehlikeli ve tehlikesiz atıkların düzenli bir şekilde depolanabilmeleri için tesis sahası içerisinde fizibilite çalışması yaparak en uygun geçici atık depolama alanını belirler, yönetmelikte belirtilen fiziki şartlara uygun olarak depolama alanı inşa faaliyetlerini koordine eder, depolama alanı ile ilgili alınması gereken izinleri alarak atık yönetimini planlar. Geçici atık depolama alanı hakkında tesis içerisinde bilinçlendirme eğitimleri düzenleyerek depolama alanında insan kaynaklı olabilecek kazaları minimuma indirger. İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olarak geçici atık depolama sahası içerisinde olabilecek kazalara karşın tedbirler alır.